Indra Gunawan, Asep. 2019. “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan M. Amien Rais Tentang Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah”. Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah 4 (01), 76-94. https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/21.