Indra Gunawan, A. (2019) “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah”, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah , 4(01), pp. 76-94. Available at: https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/21 (Accessed: 19October2021).