Indra Gunawan, Asep. “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan M. Amien Rais Tentang Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah”. Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah 4, no. 01 (May 30, 2019): 76-94. Accessed October 19, 2021. https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/21.