KH. Ahmad Sanusi dan Karya-Karyanya: Khasanah Literasi Ilmu-Ilmu Ajaran Islam di Nusantara

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Munandi Saleh

Abstract

KH Ahmad Sanusi menulis sekitar tahun 1914 sampai dengan tahun 1950. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap hasil buah karya K.H. Ahmad Sanusi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research).  Sumber data ada dua macam yaitu sumber primer yang menjadi referensi utama dan sumber sekunder yang merupakan referensi-referensi pendukung dan pelengkap. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis). Berdasarkan penelusuran literatur, pada tahun 1914 sampai dengan tahun1942, K.H. Ahmad Sanusi menulis kitab tidak kurang dari 126 judul kitab, pada tahun 1946, karya K.H. Ahmad Sanusi telah mencapai hampir 200 judul kitab, dan pada tahun 1950, sebelum Ia meninggal dunia berdasarkan pengakuan keluarganya hasil karyanya  telah mencapai sekitar 480 judul kitab. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapar disimpulkan bahwa K.H. Ahmad Sanusi adalah seorang penulis nusantara yang produktif

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Saleh, M. (2019). KH. Ahmad Sanusi dan Karya-Karyanya: Khasanah Literasi Ilmu-Ilmu Ajaran Islam di Nusantara. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan, 29(2), 74-114. https://doi.org/10.52030/attadbir.v29i02.16

References

Iskandar, M. (2001). Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat 1900-1950. Jogyakarta: Mata Bangsa.
Matin, U. A. (2009). K.H. Ahmad Sanusi (1888-1950): His Religio-Intellectual Discourse, and His Work Collection. Dalam Lektur Keagamaan. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbangdan Diklat Departemen Agama RI, 7 (1).
Mawardi, Asep Mukhtar. (2011). Haji Ahmad Sanusi dan Kiprahnya dalam Pergolakan Pemikiran KeIslaman dan Pergerakkan Kebangsaan di Sukabumi 1888 – 1950. Tesis Magister Ilmu Sejarah pada Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro.
Sanusi, Ahmad. (1930). Maljau ath-Thalibiin Fii Tafsiiri Kalami Robbi al-‘Alamiin, Juz 30. Batavia: Kantor Percetakan Ahli Sunnah Wal Jama’ah Harun bin Ali Ibrahim Pekojan Batavia.
Suganda, A. (2019). Implementasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 29(02), 1-20.
_______________. (1931-1932). Maljau ath-Thalibiin Fii Tafsiiri Kalami Robbi al-‘Alamiin Jilid 1 – 10. Toko Kitab Harun bin Ali Pakojan Batavia Centrum dan Al-Ittihad Tanah Tinggi Poncol.
_______________., (t.t). ar-Rud’iyyah fii Majwibda’i adh-Dhawaabit al-Qonthuuriyyah. Tanah Tinggi Batavia: Kantor Cetak dan Toko Kitab al-Ittihad.
_______________. (1932-1936). Maljau ath-Thalibiin Fii Tafsiiri Kalami Robbi al-‘Alamiin Jilid 11-24. Al-Ittihad Tanah Tinggi Poncol Batavia Karamat dan Al-Ittihad Sukabumi.
_______________. (1934). Tamsiyatul Muslimin Fii Tafsiri Kalami Robbil ‘Alamiin Jilid 1. Druk Masduki, Sukabumi.
_______________ . (1934 – 1937). Tamsiyatul Muslimin Fii Tafsiri Kalami Robbil ‘Alamiin Jilid 2-43. Druk al-Ittihad, Sukabumi.
_______________ . (1937 – 1939). Tamsiyatul Muslimin Fii Tafsiri Kalami Robbil ‘Alamiin Jilid 44-53. Druk Masduki, Sukabumi.
_______________ . (1931 – 1937). Tamsiyatul Muslimin Fii Tafsiri Kalami Robbil ‘Alamiin Jilid 44-53. Druk Masduki, Sukabumi.
_______________. (t.t). Rodlotul Irfan Fii Ma’rifatul Qur’an. Jilid 1 (Juz 1-15). Sukabumi.
____________. (t.t). Rodlotul Irfan Fii Ma’rifatul Qur’an Jilid 2 (Juz 16-30). Sukabumi.
___________ . (t.t). Qowaaniinu ad-Diiniyyah wa ad-Dunyaawiy- yah fii Bayaani Umuri aZ-Zakaati wa al-Fitrah. Sukabumi: Al-Ittihad.
____________. (1930). Tadzkiratu ath-Thaalibiin Fii Bayaani Sunniyati at-Talqiin. Bogor: Kantor cetak Ihtiar.
_____________. (1928). Tasyqiiqu al-Auham Fii Rad’i ‘Ani ath-Thagaam. Tanah Abang Betawi: Kantor Cetak Sayyid Yahya bin Utsman.
____________ . (1928). Al-Mufhimaatu Fii Daf ’i al-Hayalaati. Tanah Abang Weltepreden Batawi: Kantor cetak Sayyid Yahya bin Ustman.
_______________. (1928). Tahdziiru al-‘Awaami Min Muftarayaati Cahyaa Islaami. Tanah Abang Weltepreden Batawi: Kantor cetak Sayyid Yahya bin Ustman.
_______________ . (1928). Silaahu al-Baasil Fii adh-Dhorbi ‘Alaa Tazaahiiqu al-Baathil. Tanah Abang Weltepreden Batawi: Kantor cetak Sayyid Yahya bin Ustman.
_______________. Tanbiihu al-Hairaan Fii Tafsiiri Suurati ad-Dukhaan.
_______________ . Kasyfu Sa’aadati Fii Tafsiiri Suarati al-Waqi’ah.
_______________. Hidayaatu al-Quluubi ash-Shibyaani Fii Fadloo’ili Suurat Tabaarok al-Mulku Mina al-Qur’an.
_______________ . (t.t.). al-Quluubi al-Mu’miniin Fii Tafsiiri Kalimati Suraati Yaasiin. Tanah Abang, Batavia: Kantor Cetak Sayyid Yahya.
____________. (t.t.). Al-Mathlabu al-Asnaa Fii al-Asmaa’u al-Husnaa. Mr.-C. Batavia: Druk “ Djatinegara”.
_______________ . (1931). Hidaayatu al-Baarii Fii Bayaani Tafsir Boekhori, Nomor 2. Batavia Centrum: Toko Kitab Harun bin Ali Pakojan.
_______________ . (1931). Hidaayatu al-Baarii Fii Bayaani Tafsir Boekhori, Nomor 3. Batavia Centrum: Toko Kitab Harun bin Ali Pakojan.
_______________. (1931). Majma’u al-Fawaaid Fii Tafsiiri Qowaa’idi al-‘Aqooid. Batavia: Kantor Cetak Harun bin Ali Pakojan.
_______________. (t.t.). Tahdziiru al-Afkaar Mina al-Ightiraar Bidlalaalati waftiraayaati Tashfiyati al-Afkaar. Soekaboemi: Kantor Cetak al-Ittihad.
_______________. (1941). Al-Kalimaatu al-Mubayyinah Fii Qosiidati Ibnu Hujjah. Batavia: Kantor Cetak Sayyid Ali al-Idrus Karamat.
_______________. (t.t.). At-Tanbiihu al-Maahir Fii al-Mukhaalit wa al-Mujaawir. Sukabumi: Druk “Masdoeki”.
____________. (1929). As-Siraaju al-Wahaaj Fii al-Israa wal Mi’raaj. Sukabumi: De Volwegh.
_______________. (t.t.). Al-Jaauharotu al-Mardliyyah Fii Mukhtashoori al-Furuu’i asy- Syaafi’iyyah. Karamat, Batavia: Kantor Cetak Sayyid Ali al-Idrus.
_______________. Al-Fiqhu al-Akbar Karangan Imam Hanafi.
____________. (t.t.). Al-Muthahhirat Mina al-Mukaffiraat Typ “ Insulinde “Sukabumi
_______________. (1932). Hilyatu as-Shibyaan Fii bayaani Shaumi Ramadhaan. Batavia Karamat: Al-Ittihad Tanah Tinggi Poncol.
_______________. (1953). Siraaju al-Afkaar Fiimaa Waroda Min Adzkaari al-Laili wa an- Nahaari. Cianjur: Percetakan “ al-Ishlah “.
_______________. (t.t.). Tamsyiyatu ad-Daraari (Risalah Ibrahim Bajuri). Sukabumi: De Volwegh.
____________. (1933). Dua Nabi Ibrahim ‘Alaihi salaam. Batavia Centrum: Kantor Cetak Al-Ittihad.
_______________. (t.t.). Al-Kawaakibu ad-Duriyyah Fii al-Ad’iyyati an-Nabawiyyah. Kantok Cetak Sayyid Yahya Tanah Abang, Batavia.
_______________. (1933). Hilyatu al-‘Aqli wa al-Fikri Fii Bayaani Muq-tadliyyati asy-Syirki wa al-Kufri. Tanah Tinggi, Batavia: Al-Ittihad.
_______________. (t.t.). Mukhtaaru ash-Sholawaati. Gunungpuyuh Sukabumi.
_______________. (t.t.). Duruusu an-Nahwiyyah Fii Kaifiyatu Tadriis al-Jurmiyyah. Tanah Tinggi, Batavia Karamat: Al- Ittihad.
____________. (t.t). Daliilu as-Sa’iriin Fii Fadhli ash-Sholaati ‘Ala Sayyidi al- Mursaliin.
____________. (t.t.). Hidayaatu al-Adzkiyaa Ilaa Thoriiqoti al-Auliyaa Li Syeikh Zainuddin Ibnu Ali al-Maburi. Tanah Abang, Batavia: Kantor Cetak Syyid Yahya.
____________. (1929). Tahdziiru al-‘Awaam Min Muftariyati Cahya Islam. Batawi: Kantor Cetak Harun bin Ali Pakojan.
____________. (1931). Siraaju al-Ummati Fii Khosho’ishi al-Jum’ah. Batawi: Kantor Cetak Harun bin Ali Pakojan.
_______________. (1932). Tauhiidu al-Muslimiin wa ‘Aqaaidu al-Muminiin. Batawi: Kantor Cetak Harun bin Ali Pakojan.
_______________. (t.t.). Tauhidoel – Moelimien Wa ‘Aqoidoel- Moe’minien: Tiga Puluh tiga Faaidah (Bahasa Indonesia). Soekaboemi: Drukk. Al-Ittihad.
_______________. (1942). As-Silaahu al-Mahiyyah Li Thariqa al-Firqa al-Mubtada’iyyah. Sukabumi: Pesantren Syamsul’Ulum Gunung puyuh.
_______________. (1942). Hidayatu as-Shomad Fii Bayaani Matni al-Zubad. Sukabumi: Pesantren Syamsul’Ulum Gunungpuyuh.
_______________. (t.t.). Tafriihu Shuduuri al-Mu’miniin Fii Maulidi Sayyidi al Mursaliin. Sukabumi: Pesantren Syamsul’Ulum Gunungpuyuh.
____________. (t.t.). Misbahul Falaah Fii Arraadi al-Masaa’i wa ash-Shabahi. Sukabumi: Pesantren Syamsul’Ulum Gunungpuyuh.
_______________. Iiqaadlu al-Himam Fii Ta’liiqi al_hikam. Kutamas, Sukabumi, t.t.
____________. (2011). Miftahu al-Ginaa Mina al-Qahthi wa al-‘Anaa. Sukabumi: Pesantren Syamsul ’Ulum Gunungpuyuh.
_______________. (t.t.). Mandlomatu ar-Rijaal Li Sayyidii ‘Ali Zainal Abidiin. Sukabumi: Pesantren Syamsul’Ulum Gunungpuyuh.
____________. (1930). Taaju al-Mafaahir Fii Tarjamati Tafriihu al-Khaathir Fii Manaaqibi as-Sayyidi Abdul Qaadir. Batawi: Kantor Cetak Harun bin Ali Pakojan.
_______________. (1929). Al-Adawiyyati asy-Syaafiyyah Fii Bayaani Shalati al-Haajati wa al-Istikhaarati wa Daf ’i al-Karabati.
_______________. (t.t.). Qolaa’idu ad-Dirari Fii bayaani ‘Aqodi al-Jauhar. Batavia: Kantor Cetak Sayyid Yahya Tanah Abang.
_______________. (t.t.). Siraaju al-Adzkiyaa Fii Tarjamati al-Azkiyaa.
_______________. (t.t.). Tamsyiyatu al-Wildaan Fii Tafsiiri al-Qur’an.
_______________. (t.t.). Lu Lu un-Nadhiid Fii Masaili at-Tauhid. As-Suyuufu ash-Shoorimah Fii ar-Roddi ‘Alaa al-Fatawaa al- Baathilah28 Rabi’ul Akhir 1348 H/3-10-1929 M
_______________. (1928). Al-Mufhimat Fii Daf ’i al-Khoyalaat Kancet. Batawi: Sayyid Utsman bin Yahya.
_______________. (1928). Silaahu al-Baasil Fii adh-Dhorbi ‘Alaa Tazaahiiqu al-Bathiil. Batawi: Sayyid Utsman bin Yahya.
_______________. (t.t.). Fathu al-Muqollatain Fii Bayaani Shihhatu al-Jum’atain. Sukabumi: Kantor Cetak “ al-Ittihad.
_______________. (t.t.). Qowaiinu ad-Diniyyah wal ad-Dunyawiyyah Fii Umuuri az- Zakaati wa al-Fitrah. Sukabumi: Kantor Cetak “ al-Ittihad”.
____________. (t.t.). Siraaju al-Mu’miniin Fii Ad’iyati Surah Yaasiin. Pesantren Syamsul’Ulum Gunungpuyuh Sukabumi.
_______________. (1924). Jawaahiru al-Bahiyah Fii Adaabi al-Mar’ah al-Mutajawwijah. Batawi: Kantor Sayyid Abdullah bin Sayyid Utsman.
_______________. (t.t.). Miftahu al-Jannah Fii Bayaani Ahli Sunnah wal Jama’ah. Sukabumi: Kantor Cetak al-Ittihad.
_______________. (1933). Falhoir Kasab al-Ikhtiyar No.29 Desember Tahun 1933
_______________. (t.t.). Nurul Yaqiin. Batavia: Kantor Cetak al-Ittihad Tanah Tinggi.
_______________. (1935). Mindloratu al-Islam wa al-Iimaan. Sukabumi: Kantor Cetak al-Ittihad.
_______________. (t.t.). Bahru al-Madad Fii Tarjamati Ayyuha al-Walad. Bogor: Percetakan “Sukma Raf”.
_______________. (1916). Hilyatu al-Iimaan Fii Fadhilati Qiroati al-Qur’an. Batawi: Kantor Cetak Sayyid Abdullah.
_______________. Tashiilu al-Maroojii Fii Tarjamati Maulid an-Nabii al-Barjanjii.
_______________. (1931). Hidaayatu al-Baarii Fii Bayaani Tafsir Boekhori, Nomor 1. Batavia Centrum: Toko Kitab Harun bin Ali Pakojan.
Saleh, M. (2016). K.H. Ahmad Sanusi : Pemikiran dan Perjuangannya dalam Pergolakan Nasional edisi pertama, cetakan keempat. Tanggerang Selatan: Jelajah Nusa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Usman_bin_Yahya Diakses pada hari sabtu 06 Oktober 2018, pukul 03.38 WIB.
https://id.wikipedia.org/wiki/ Christiaan_ Snouck_Hurgronje. Diakses pada hari sabtu 06 Oktober 2018, pukul 03.38 WIB